วิเคราะห์ โครงการของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์การตลาด การดำเนินการที่เหมาะสม

วิเคราะห์ โครงการของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์การตลาด การดำเนินการที่เหมาะสม (ปัจจุบัน มีลูกค้า กลุ่ม SMEs OTOP ตั้งแต่ เครื่องสำอาง ตลอดจนถึง อสังหาริมทรัพย์ และ อาหาร) คิด วางแผน และ ประสานงานการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า ใช้ทักษะ มนุษย์สัมพันธ์ในการดูแลลูกค้า ประสานงานกับทีมงาน production เพื่อผลิตสื่อการตลาด และ digital products ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาด ออกแบบดีไซน์แบรนด์ขององค์กร วางแผนกิจกรรมการตลาด คิดกิจกรรม Event หรือการสื่อสารการตลาดที่ทำให้เกิด Word of mouth ได้ เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่หลากหลายทั้ง Mass และ Niche กำกับการออกแบบสื่อมีเดีย กราฟิก วีดีโอ เว็บ ได้ ประสานงานกับทีม Production ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เจรจา ต่อรองกับ Media Agency ให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการได้ เข้าใจการทำการตลาดออนไลน์ สนับสนุนโดย blackcatagency

Continue reading